Hieronder vindt U de:
- Algemene voorwaarden 
- Leveringsvoorwaarden wijn
- Privacy verklaring
- Cookiebeleid

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Experiencia Pura:  de natuurlijke persoon Gert Doorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56962932 optredend onder haar handelsnaam: Experiencia Pura.

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Experiencia Pura een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Experiencia Pura te leveren producten en/of door Experiencia Pura te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Experiencia Pura georganiseerde activiteiten.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Experiencia Pura,die betrekking heeft op de producten of diensten van Experiencia Pura.

1.4 Activiteit: de door Experiencia Pura aangeboden diensten.

1.5 Diensten: de door Experiencia Pura aangeboden wijn c.q gasronomiereizen, stedentrips en wijnproeverijen

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Experiencia Pura te leveren producten of te verrichten diensten.

2.2 Experiencia Pura kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Indien de klant Experiencia Pura verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Experiencia Pura te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Een door Experiencia Pura gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Experiencia Pura  in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Experiencia Pura dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere verklaring van Experiencia Pura nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Experiencia Pura binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

3.4 Indien de klant van Experiencia Pura bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Experiencia Pura uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

3.5 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4 – Opdrachtwijzigingen

4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht door middel van een eindfactuur.

4.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal 7 dagen voor aanvang van het dienst schriftelijk aan Experiencia Pura kenbaar te worden gemaakt en door Experiencia Pura te worden geaccepteerd.

4.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Experiencia Pura worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende dienst.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Experiencia Pura is niet aansprakelijk voor schade door de door Experiencia Pura geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet zijdens Experiencia Pura die de schade heeft veroorzaakt.

5.2 Experiencia Pura is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet zijdens Experiencia Pura die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is Experiencia Pura niet aansprakelijk.

5.3 Experiencia Pura is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet zijdens Experiencia Pura. De klant vrijwaart Experiencia Pura voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Experiencia Pura verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet zijdens Experiencia Pura

5.4 Experiencia Pura zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Experiencia Pura verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte of ongeval eigenaar Experiencia Pura, personeel en/of door Experiencia Pura ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Experiencia Pura toe te rekenen zoals bedrijfsstagnatie, ernstige familieomstandigheden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, pandemie, droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Experiencia Pura is in die gevallen niet schadeplichtig.

5.5 In geval van overmacht behoudt Experiencia Pura zich het recht voor om van het voorgestelde programma af te wijken. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het voorgestelde programma.

5.6 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering. En in geval van deelname aan een wijn- c.q gastronomiereis of Stedentrip voor het hebben van een geldige reis-en annuleringsverzekering.

Artikel 6– Voorwaarden , Activiteiten, Alcohol en Annulering wijnreis              

6.1) Het door de klant aan Experiencia Pura opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Indien de klant de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

6.2) Bij het inschrijven voor een wijnreis, wordt de klant gevraagd een aanbetaling te doen van 25% van de totale reissom. Pas wanneer de aanbetaling binnen is, is de reservering bevestigd. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar door annulering van de klant. Mocht de wijnreis niet doorgaan dan zal Experiencia Pura bij bekendmaking hiervan de aanbetaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping aan de klant terug betalen.

6.3) Als er voldoende deelnemers zijn, en de reis definitief doorgaat krijgt de klant bericht. De klant kan dan transport regelen zoals het kopen van vlieg-of trein tickets.

6.4) Het resterende bedrag van de totale reissom dient uiterlijk voor aanvang van de reis volledig betaald te zijn, anders is deelname niet mogelijk.

6.5) De deelnemer is ten alle tijden tijdens de reis zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten. De deelnemer is niet verplicht deel te nemen.

6.6) Experiencia Pura is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de wijnreis. Elke deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de reis geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de verleende dienst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Experiencia Pura.

7.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

7.3 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Experiencia Pura en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 Leveringsvoorwaarden wijn Experiencia Pura:

 1. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Experiencia Pura, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
 2. Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.
 3. Experiencia Pura verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
 4. Alle aanbiedingen van Experiencia Pura zijn vrijblijvend. Experiencia Pura behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
 5. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Experiencia Pura en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Experiencia Pura.
 6. De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten.
 7. Experiencia Pura verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is.
 8. De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijden de bestelprocedure op de website.
 9. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.
 10. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres.
 11. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Experiencia Pura gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.
 12. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en België
 13. De bestelde goederen worden verzonden op de dag dat de volledige betaling door Experiencia Pura ontvangen is.
 14. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Experiencia Pura overschreden wordt, zal Experiencia Pura de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Experiencia Pura te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Experiencia Pura te melden.
 15. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Experiencia Pura het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 16. Experiencia Pura behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
 17. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Experiencia Pura, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Experiencia Pura zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.
 18. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Experiencia Pura. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Experiencia Pura kunnen worden uitgesloten.
 19. Experiencia Pura is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 20. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.
 21. Experencia Pura zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Experiencia Pura zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
 22. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand.Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 23. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Experiencia Pura.
 24. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Experiencia Pura deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
 25. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Experiencia Pura, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Experiencia Pura. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Experiencia Pura, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 26. Afnemers en bezoekers van de Experiencia Pura website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Experiencia Pura geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 27. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Experiencia Pura is het Nederlands recht van toepassing.
 28. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Experiencia Pura, Bonenburgerlaan 25, 8181 HB te Heerde (GLD).

Privacy verklaring & Cookiebeleid

Experiencia Pura respecteert de privacy van de bezoekers op haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: klik hier.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”):
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
    Experiencia Pura, Bonenburgerlaan 25, 8181 HB Heerde

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 •          de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of  
 •          beperken;
 •          tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het
 •          functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
 •          internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
 •          de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en Experiencia Pura en, indien aan de orde, voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u ons een e-mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel  8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

Artikel  9 – Cookies

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacybeleid van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw data.

Cookies en privacy
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet.Er zijn verschillende soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.

Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan onze website en indien wij hier gebruik van maken zult u een cookiebanner zien waarbij u om deze toestemming wordt gevraagd. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees u er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet een optimale gebruikerservaring garanderen.

Functionele - Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden.

Analytische - Cookies zorgen ervoor dat de website kan meten wat onze bezoekers op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij. Omdat wij met afgeschermde ip-nummers gebruiken, is uw toestemming hier ook niet voor nodig.

Remarketing & Advertentie - Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal om toestemming worden gevraagd).

Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor onze bezoekers. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal om toestemming worden gevraagd).

Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: Klik hier

Artikel 10 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
Experiencia Pura, contactpersoon Gert Doorn, telefoon: 06-19269294/0578-695586. E-mail: info@wijnbelevingspanje.nl.